คณะผู้บริหาร

นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา